TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ PETIČNÍHO VÝBORU

Na Městský úřad, k rukám zastupitelů, radních a taktéž do nemocnice členům dozorčí rady, jsme doručili Tiskové prohlášení petičního výboru. V dokumentu je popsán současný stav nemocnice, cíle petičního výboru, komentář k informovanosti občanů a zaměstnanců nemocnice a možné kroky k zajištění stability a budnoucnosti nemocnice. 

28.5.2019 

Město Litoměřice                                                         Nemocnice Litoměřice, a.s.

k rukám všech zastupitelů a radních                              k rukám všech členů dozorčí rady

Mírové náměstí 15/7                                                    Žitenická 2084

412 01 Litoměřice                                                        412 01 Litoměřice

 

 

Vážení členové Zastupitelstva města Litoměřice, vážení členové Rady města Litoměřice v působnosti valné hromady Nemocnice Litoměřice, a.s. a vážení členové dozorčí rady Nemocnice Litoměřice, a.s., 

 

obracíme se na vás v záležitosti záměru Rady města Litoměřice z března 2019 prodat 100 % akcií Nemocnici Litoměřice, a.s. Tento krok v nás budí řadu obav, a proto využíváme zejména následujících možností, daných nám občanům zákonem, abychom mu zabránili a naši nemocnici od tohoto kroku zachránili:

Ústava České republiky, čl. 100 odst. 1

„Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.“

Listina základních práv a svobod, čl. 21 odst. 1

„Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“

 

Zájem o věci veřejné a podílení se na jejich správě jsou nepostradatelnou součástí demokratických principů, které mají pro občanskou společnost zásadní význam. Na základě těchto principů přímé demokracie podepsalo 10 tisíc občanů Litoměřic a okolí petici proti prodeji ekonomicky stabilní a nezadlužené nemocnice v Litoměřicích.

 

Petiční výbor ve snaze Vás, litoměřické zastupitele, radní a členy dozorčí rady, maximálně informovat o situaci, podává následující informace a žádá Vás, abyste na návrh Rady města neodhlasovali prodej ani pacht nemocnice jinému subjektu.

 

Požadujeme zachování Nemocnice Litoměřice, a.s. ve stoprocentním vlastnictví města Litoměřice

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ PETIČNÍHO VÝBORU

(petice proti rozhodnutí Rady města Litoměřice č. 153/6/2019 ze dne 11. 3. 2019: Zachraňme nemocnici nám všem)

 

Popis současného stavu Nemocnice Litoměřice, a.s.

Až do roku 2017 byla litoměřická nemocnice příspěvkovou organizací města Litoměřice (Městská nemocnice v Litoměřicích). V roce 2008 byly veškeré nemovitosti bezúplatně převedeny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Městskou nemocnici v Litoměřicích s desetiletou podmínkou zákazu prodeje nemovitostí. Do roku 2017 hospodařila nemocnice s kladným hospodářským výsledkem bez příspěvků města Litoměřice do provozních a mzdových nákladů. V roce 2017 byla příspěvková organizace přetransformována do akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. ve stoprocentním vlastnictví města Litoměřice a veškerý nemovitý majetek převeden do vlastnictví města Litoměřice, movitý majetek pak do společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. Celkový hospodářský výsledek nemocnice v roce 2017 byl +11 miliónů Kč. I přesto byla v roce 2017 nemocnici městem Litoměřice poskytnuta jednorázová částka cca 10 miliónů Kč. V roce 2018 byla dotace města do provozních a mzdových nákladů 15 miliónů Kč. Z této částky bylo vyplaceno 9 miliónů Kč na mimořádné nenárokové prémie zaměstnancům a další 3 milióny Kč byly vyplaceny formou příspěvku zaměstnancům na dovolenou. Tím byly náklady uměle navýšeny o 12 miliónů korun. Bez vyplacení těchto nenárokových příspěvků by i bez poskytnuté dotace města byl hospodářský výsledek nemocnice kladný, jen by klesl z +6 miliónů Kč na +3 milióny Kč. Z toho vyplývá, že je nemocnice schopna udržet kladný hospodářský výsledek i bez dotací města.

Z výše uvedeného vyplývá, že Nemocnice Litoměřice, a.s. je stabilní a ekonomicky zcela nezávislý subjekt, který dlouhodobě hospodaří s kladným hospodářským výsledkem. Nemocnice navíc pravidelně investuje do obnovení nemovitého i movitého majetku a i díky poskytnutým dotacím z evropských fondů investuje do vybavení každoročně částku mezi 30 a 40 milióny korun. Tato částka je dostačující pro dlouhodobé udržení movitého i nemovitého majetku na úrovni odpovídající poskytování zdravotní péče v současné době. Navíc se nemocnici podařilo získat další dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, z něhož v následujících letech bude čerpat dotace v celkové výši cca 170 miliónů korun na další rozvoj nemocnice, zejména v oblasti zdravotnických přístrojů a IT technologií.

Údaje potvrzující dobrou ekonomickou kondici nemocnice jsou dohledatelné ve výročních zprávách Nemocnice Litoměřice, a.s., dostupných na webu www.nemocnice-lt.cz. Doplňující údaje k ekonomickým výsledkům nemocnice včetně komentáře a našich argumentů, proč jsme o dobré ekonomické situaci nemocnice skálopevně přesvědčeni, jsme schopni vám na vyžádání též poskytnout.

Rádi bychom v této souvislosti ještě zdůraznili, že litoměřická nemocnice neexistuje na úkor dalšího rozvoje města, jak je často veřejnosti i vám zastupitelům prezentováno (viz např. zasedání ZM dne 11. 4. 2019), ale je to, stejně jako řada dalších, veřejná služba občanům. Zachování movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví města rozhodně není na úkor veřejných služeb ani rozvoje města. Naopak setrvání nemocnice ve vlastnictví města je jedinou garancí možnosti kontrolovat kvalitu a rozsah zdravotních služeb. Prodejem se město nevratně zbaví jakéhokoli vlivu na nemocnici.

Hlavní cíle petičního výboru

Hlavním cílem petičního výboru je zachování co největšího rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotní péče poskytované v Nemocnici Litoměřice, a.s. pro celou spádovou oblast nemocnice, což je cca 150 tisíc obyvatel. Toto je možné garantovat pouze zachováním nemocnice ve stoprocentním vlastnictví města Litoměřice. Jakoukoli formou prodeje či převodu na jiný subjekt město nevratně ztratí vliv na chod nemocnice a tím pádem i na rozsah, kvalitu i dostupnost poskytované zdravotní péče.

Dalším cílem je poukázat na dlouhodobě špatnou personální politiku vedení nemocnice, jejímž důsledkem jsou odchody zaměstnanců do konkurenčních zařízení. Více než rok trvající nejistota v otázce akreditací pak odradila od nástupu do nemocnice další, nové lékaře. Výsledkem pak je nynější krizová personální situace. Konkrétní jména a příběhy můžeme na požádání také poskytnout.

Informovanost zaměstnanců a občanů

Informovanost občanů města Litoměřice a přilehlých obcí, stejně tak i zaměstnanců nemocnice se záměrem prodeje 100 % akcií, byla zcela minimální. Informace o chystaných krocích jsme se dozvídali pouze z usnesení rady města. Máme proto důvodné podezření, že vše mělo proběhnout v tichosti a bez veřejné diskuse. 

Proti záměru prodeje 100 % akcií zorganizoval petiční výbor petici, kterou podpořilo cca 10 tisíc občanů spádové oblasti.

V návaznosti na úspěch petiční akce byl vyhlášen návrh na vypsání místního referenda proti prodeji nemocnice soukromoprávnímu subjektu, o čemž byli zástupci města přípravným výborem dne 17. 5. 2019 písemně informováni formou „Oznámení konání veřejných shromáždění za účelem sběru podpisů na podpisovou listinu k návrhu na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.“. Na tomto oznámení byla uvedena i veřejná prostranství, kde bude sběr podpisů probíhat, a termín ukončení akce 30. 6. 2019. Návrh na vypsání místního referenda během prvních dvou týdnů podepsalo více než 5 tisíc občanů Litoměřic, přičemž sběr podpisů dosud nebyl ukončen a zájem občanů podpořit tento záměr přetrvává.

Petiční výbor rovněž zorganizoval 1. 5. 2019 happening a pochod proti záměru prodeje nemocnice, kterého se účastnilo mnoho stovek občanů Litoměřic a přilehlých obcí. Ohlas na petici a záměr pro vypsání místního referenda vnímá petiční výbor jako vyjádření podpory ze strany obyvatel Litoměřic a okolí a proto doufá i v podporu vás zastupitelů a radních, jinými slovy zástupců voličů - litoměřických občanů, kteří se proti prodeji 100 % akcií ve velké míře ostře vymezili.

Záměr prodeje nemocnice neměla ve svém programu ani jedna z politických stran, naopak, občané byli zástupci koaličních stran ujišťováni, že se nemocnice neprodává, viz předvolební materiály, Radniční zpravodaj nebo nemocniční zpravodaj. Zaměstnanci o záměru prodeje nemocnice nebyli k dnešnímu dni svoláni a nedostalo se jim vysvětlení, proč se úspěšná nemocnice prodává.

Kroky k zajištění stability a budoucnost NL

Úkolem petičního výboru není předkládat strategii rozvoje nemocnice, protože k tomu nemá k dispozici potřebná data, ani nezávislé právní a odborné konzultace, které jsou v možnostech vedení města. Dostupné materiály z odborných posudků ovšem o žádných vážnějších problémech nehovoří. Ani vedení nemocnice nikdy občanům, a pokud víme ani zastupitelům, nepředložilo žádné dokumenty dokládající nezbytnost prodeje provozu nebo budov nemocnice.

Jako nejlepší možnost pro budoucnost naší nemocnice vidí petiční výbor zachování veškerého majetku nemocnice ve vlastnictví města Litoměřice a podniknutí kroků k zachování stability nemocnice. Nemocnice je ekonomicky stabilní subjekt, dlouhodobě hospodaří v kladných číslech a dotace poskytnuté nemocnici v posledních letech byly účelově přiděleny s cílem vytvořit zdání krize a tím pádem záminku pro prodej nemocnice. Proto z ekonomického hlediska do budoucna navrhujeme jasně definovaný úkol pro management nemocnice hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez dotací města do mzdových a provozních nákladů. Z personálního hlediska požadujeme odpolitizování vedení nemocnice a okamžité odvolání předsedy představenstva akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. ing. Radka Lončáka, MBA, který se snaží nemocnici ekonomicky i personálně destabilizovat. Důvodem je jednoznačný střet zájmů, kdy tentýž člověk je v zastupitelstvu, radě a výborech města a zároveň v top managementu nemocnice. Z titulů všech svých funkcí dezinformuje veřejnost a zastupitele města Litoměřice podsouváním zkreslených informací o stavu nemocnice a její ekonomické a personální situaci. Uměle tím vyvolává zdání krize a nutnosti prodeje nemocnice. Do své funkce byl jmenován bez řádného výběrového řízení. Požadujeme tedy vypsání řádného výběrového řízení na ředitele nemocnice, který prokáže nejlepší kvalifikaci pro řízení nemocnice a zároveň nebude navázán na žádnou z politických stran. Cílem členů petičního výboru není v žádném případě získat místa v představenstvu a dozorčí radě nemocnice.

Dovolujeme si proto také tímto navrhnout uskutečnění série setkání zástupců petičního výboru, Rady města a zastupitelů, jejichž účelem je začít skutečnou diskusi. Tato diskuse by se měla odehrát jak nad dokumenty potřebnými k objasnění dosavadního řešení údajné krizové situace, tak nad návrhy dalších možných kroků z obou stran. Výsledkem této diskuse by mělo být nalezení optimálního řešení nastalé situace.

Za petiční výbor Nemocnice Litoměřice, a.s. ve složení:

MUDr. Milota Jan

MUDr. Nerandžič Zoran

MUDr. Klementová Zdenka

MUDr. Horáková Lucie

Ing. Janošík Miroslav

Rožcová Alena

Bukvář Martin

Martin Bukvář

předseda místní odborové organizace

Nemocnice Litoměřice, a.s.

 

V Litoměřicích dne 28. května 2019.