Stanovisko petičního a přípravného výboru k vývoji jednání o budoucnosti
Nemocnice Litoměřice a.s. po referendu

(8.11. 2019 na území města Litoměřic proběhlo úspěšné tj. platné a závazné referendum zamezující orgánům města privatizaci nemocnice.)

 

Náš postoj byl od začátku celé kauzy jasný a je stále stejný – chtěli jsme optimálně  ponechat nemocnici ve vlastnictví města,  s výměnou vedení nemocnice, které ztratilo důvěru zaměstnanců i občanů. Vzhledem k tomu, že ústřední představitelé našeho města trvale odmítají  odpovědnost za další provozování nemocnice a my tento postoj nedokážeme změnit, chceme  takto veřejně vyslovit podporu jednání o další spolupráci s Ústeckým krajem potažmo Krajskou zdravotní a.s.

 

Ovšem současný stav, kdy krajští zastupitelé mají o nemocnici více informací než zastupitelé města Litoměřice, kdy nikdo kromě určené malé pracovní skupiny nemá přístup k jednáním, a kdy opět chybí vůle k otevření  jakékoliv  diskuze, považujeme za nešťastný a  jeví se nám jako pokračování přezíravého postoje před referendem. Referendum jen pozměnilo hranice hřiště, ovšem bohužel pravidla hry jsou stále stejná.

 

Chceme tímto proto veřejně jasně vyjádřit naše obavy z výsledků celého současného procesu jednání a z rizika, aby nakonec nevedlo k obejití výsledku referenda.  Znovu žádáme o začlenění alespoň jednoho námi vybraného  zástupce naší občanské iniciativy do skupiny přítomné na všech jednáních města, Krajské zdravotní a kraje.

 

 Chceme také  upozornit na podmínky, které považujeme za nezbytné doplnit do budoucí smlouvy o spolupráci v jakékoliv formě :

 

  1. Zamezení možnosti budoucí privatizace litoměřické nemocnice novým vlastníkem.
  2. Zřízení předkupního práva pro město Litoměřice, pokud by se Krajská zdravotní nebo Ústecký kraj rozhodly převést nemocnici nebo její části či podíl na jiný subjekt, a to za stejných podmínek, za jakých ji nyní získají.
  3. V případě bezúplatného převodu vymahatelný závazek, že do nemocnice (budov, vybavení, lékařských přístrojů) bude KZ či kraj investovat v průběhu cca 10 let částku odpovídající alespoň současné odhadní ceně nemocnice. V případě úplatného převodu závazek města Litoměřice investovat celou obdrženou kupní cenu zpět do nemocnice.
  4. Závazek Krajské zdravotní a.s.  k udržení rozsahu a kvality stávající péče, eventuelně dalšímu rozvoji dle vývoje zdravotnictví  v celé České republice.
  5. Požadavek na  otevřené výběrové řízení na vedení nemocnice v Litoměřicích s novým provozovatelem.

 

Za petiční a přípravný výbor

                                                                                                                Alena Rožcová.