Referendum

Z důvodu obavy, že činné orgány města Litoměřice budou nadále pokračovat v krocích, které by mohly ve svém důsledku vést k převodu vlastnictví či provozování jakékoliv části nemocnice v Litoměřicích na soukromoprávní subjekt, jsme se rozhodli zahájit sběr podpisů občanů na podporu vyhlášení referenda. 

Je platné a závazné!!!!

DŮLEŽITÉ INFO: VŠE O REFERENDU O NEMOCNICI V LITOMĚŘICÍCH

Místní referendum v Litoměřicích se bude konat v pátek 8. listopadu 2019, v době od 10.00 hodin do 20.00 hodin.

Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně (pro konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zároveň však alespoň 25% všech oprávněných osob.

Položená otázka zní:  „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

Jak na otázku odpovídatPetiční výbor SOS Nemocnice Litoměřice vyzývá k hlasováni ANO.

Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je každý volič, který je oprávněn hlasovat do zastupitelstva obce, tedy fyzická osoba, která v den konání místního referenda dosáhne věku 18ti let a je přihlášena v Litoměřicích k trvalému pobytu.

Rozdělení území města do jednotlivých hlasovacích okrsků je stejné, jako pro volby do zastupitelstev obce. Přehled volebních okrsků, které jsou stejné pro hlasování v místním referendu, je k dispozici na webu města www.litomerice.cz.

Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek (jako v případě ostatních voleb), hlasovací lístek si každý vyzvedne až v hlasovací místnosti.

Hlasovací lístek se označí v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku vepsáním křížku do okénka vedle odpovědi ,,ano“, nebo ,,ne“.  Petiční výbor SOS Nemocnice Litoměřice vyzývá k zaškrtnutí ANO. Vzor hlasovacího lístku a způsob označení bude umístěn v každé hlasovací místnosti.

Cesta k přijetí návrhu byla trnitá. Dnes 2.9. 2019 jsme ale obdrželi oficiální vyrozumění tajemníka MěÚ o jeho bezvadnosti a předložení k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

  První návrh s Vašimi podpisy byl odevzdán na MěÚ 2.8.2019, tento byl shledán jako vadný ve věcech formálních a bylo požadováno doplnění informací o vyčíslení nákladů na konání referenda a jeho realizaci, a to do 15ti dnů od doručení... 
  Vše se ale stihlo opravit, doplnit, vyčíslit a odeslat ve stanoveném velmi krátkém termínu a nyní budeme bedlivě sledovat konání zastupitelů na jejich nejbližším zasedání, které se bude konat 12.9.2019 od 16.00h v sále Kulturního a kongresového centra Tyršovo náměstí. Sledujte s námi, buďte aktivní, chtějte informace....

PODPISY odevzdány v počtu 
5 473

OPRAVDU VŠEM, KDO NAŠI SNAHU PODPORUJÍ, DĚKUJEME A BUDEME VÁS POTŘEBOVAT I NADÁLE!

Otázka referenda

"Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoli formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoli soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu?"

odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Je nutné, aby se konalo referendum?

Rozhodnutím Rady města Litoměřice č. 153/6/2019 ze dne 11.3.2019 byl zahájen proces směřující k získání strategického partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., jehož cílem je prodej 100% akcií této společnosti soukromoprávnímu subjektu. Na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 13.6.2019 byla veřejnost informována o možnosti změny původního záměru tak, že by navýšením kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. získal soukromoprávní subjekt 49% akcií této společnosti, přičemž Městu Litoměřice by zůstalo 51% akcií. Jelikož v nás celý proces přípravy prodeje a obě předložené varianty vyvolávají obavu o osud nemocnice a budoucí dostupnosti zdravotní péče, navrhujeme, aby se k této otázce mohli vyslovit všichni občané města Litoměřic. Za správné považujeme zastavení celého procesu prodeje nemocnice a vyvolání veřejné diskuse za účasti orgánů města, kraje a dalších subjektů, o jejím dalším fungování.

Proč navrhujete termín konání až s prvními volbami?

Termín konání referenda navrhujeme současně s nejbližšími volbami, které budou první následující po projednání tohoto návrhu na konání místního referenda, tj. souběžně s volbami do zastupitelstva kraje v roce 2020. Důvodem pro návrh tohoto termínu je úspora nákladů (vyčísleny cca na maximální částku 400 tis. Kč) na provedení místního referenda hrazených z rozpočtu města Litoměřice a hlavně dosažení co nejvyšší účasti v hlasování,  jež zvýší pravděpodobnost platnosti rozhodnutí v místním referendu.

Podle informací Ministerstva vnitra ČR nebylo v letech 2006-2018 v obcích nad 4000 oprávněných osob platné ani jedno jediné referendum, jež se konalo mimo termín voleb, a to z důvodu nízké účasti. S ohledem na cca 19 000 oprávněných osob v Litoměřicích je tak šance na dosažení platnosti rozhodnodnutí v místním referendu, jež by se konalo mimo termín voleb, statisticky v podstatě nulová. Náklady na něj by tak nebyly účelně vynaložené a vůle občanů města by v něm nebyla dostatečně prokázána.

PODPISOVÁ LISTINA K NÁVRHU NA VYHLÁŠENÍ REFERENDA

Toto je pouze ukázka archu použitého při podepisování referenda. Není zde pro kopírování a tisk.

Ukázka archu:

Podpisová listina k návrhu na vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice – podpisový arch č. …………

My, níže podepsaní občané města Litoměřice, podporujeme ve smyslu §8 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice.

Svým podpisem na této listině se připojujeme k návrhu na vyhlášení místního referenda, ve kterém by měla být zodpovězena tato otázka:

„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoli formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoli soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu?“

 

Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu členů přípravného výboru:

Alena Rožcová, .............................................................

MUDr. Petr Pachir, .............................................................

Mgr. Eva Holubová, ...........................................................

Martin Bukvář, ................................................................

Ing. Miroslav Jánošík, .......................................................

UPOZORNĚNÍ pro oprávněné osoby podporující konání místního referenda: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“

 

Jméno

Příjmení

Trvalé bydliště (ulice, číslo popisné)

Obec

Datum narození

Podpis

1

 

 

 

Litoměřice

 

 

2

 

 

 

Litoměřice

 

 

3

 

 

 

Litoměřice

 

 

4

 

 

 

Litoměřice

 

 

5

 

 

 

Litoměřice

 

 

6

 

 

 

Litoměřice

 

 

7

 

 

 

Litoměřice

 

 

8

 

 

 

Litoměřice

 

 

9

 

 

 

Litoměřice

 

 

10

 

 

 

Litoměřice

 

 

Počet podporovatelů uvedených na této listině: