PETICE

Proč?

Poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil plánovaný pacht, dne 11.3.2019 Rada města (za podivných okolností – bez předchozího projednání zastupitelstvem, bez informování veřejnosti, jako mimořádně zařazený bod) zadala advokátní kanceláři rozpracovat variantu prodeje 100% akcií nemocnice Litoměřice a.s. s odůvodněním čistě ekonomickým.

Vzhledem k těmto podivným okolnostem se zvedla vlna nesouhlasných projevů s tímto záměrem, na jejichž základě vznikla tato petice.

 Průběh

 Ohlas občanů byl až neuvěřitelný a ve velmi krátké době cca 3 týdnů (do podání městu) se nasbíralo 9.431 podpisů. Tyto stále přibývají, je jich již přes 10.000.

Výsledek

​​​​​​​ Rada města dne 20.5.2019 vyhlásila pozastavení kroků vedoucích k prodeji 100% akcií nemocnice. S tímto výsledkem jsme spokojeni. Navíc nám velké množství podpisů umožnilo stát se pro Radu „partnerem“ k dalšímu jednání. Stále totiž nebyla ani zaměstnancům ani občanům předložena žádná důvodová zpráva vysvětlující, proč se musí ekonomicky dobře hospodařící nemocnice prodávat.

Petici lze nadále podepisovat z důvodu možnosti jejího podání do senátu.

Arch k vytištění naleznete v sekci dokumenty. 

Znění petice zachraňme Nemocnici NÁM VŠEM

Znění petice

Petice proti rozhodnutí RM Litoměřice č. 153/6/2019 ze dne 11. 3. 2019


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičnímNázev petice


Zachraňme nemocnici nám všem


Text petice:


My, níže podepsaní občané požadujeme, aby Zastupitelstvo města Litoměřice a Rada města Litoměřice  neschválili a s okamžitou platností pozastavili jakoukoli formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný subjekt.


Odůvodnění petice:


Jako zaměstnanci Nemocnice Litoměřice, a.s., a občané města Litoměřice a okolních obcí jsme zaskočeni probíhajícím procesem privatizace - záměrem prodeje 100% akcií a jejich převodu na jiný subjekt, včetně movitého majetku Nemocnice Litoměřice, a.s. a personálního zajištění. Bez vysvětlení a projednání – tedy bez splnění informační a projednávací povinnosti, bylo Radou města  11.3.2019  stanoveno (na základě Bodové zprávy advokátní kanceláře DUŠKA&SVOBODOVÁ)  rozpracovat dále variantu prodeje 100% akcií Nemocnice Litoměřice, a.s.  dalšímu partnerovi.

Žádáme orgány města o vypracování a předložení písemné důvodové zprávy, která by jasně popsala přínosy a rizika převodu nemocnice na jiný subjekt. Žádáme  tedy nyní a nadále plnou objektivní informovanost, prověření dalších možností fungování litoměřické nemocnice, s prioritou zajištění kontinuity co největšího rozsahu stávající poskytované péče .


Za petiční výbor:

Prim.MUDr. Milota Jan, 

Prim.MUDr. Nerandžič Zoran,

MUDr. Klementová Zdeňka,

MUDr. Horáková Lucie,

Ing. Jánošík Miroslav,

Rožcová Alena, 

Bukvář Martin, 

Podání petice městu Litoměřice

Podání petice

Město Litoměřice

Mírové náměstí 15/7

412 01 Litoměřice

V Litoměřicích dne 13.5.2019

 

Věc: P O D Á N Í dle zákona o právu petičním – zák.č. 85/1990 Sb.

 

Petiční výbor:

Prim. MUDr. Milota Jan, 

Prim. MUDr. Nerandžič Zoran,

MUDr. Klementová Zdenka, 

MUDr. Horáková Lucie,

Ing. Janošík Miroslav, 

Rožcová Alena,

Bukvář Martin,

 

Petiční výbor určuje jako osobu starší 18 let, která jej bude zastupovat ve styku s Městem Litoměřice, osobu Bukvář Martin, Stránského 1049/24, Litoměřice, nar. 18.2.1982

 

Text petice:

My, níže podepsaní občané požadujeme, aby Zastupitelstvo města Litoměřice a Rada města Litoměřice neschválili a s okamžitou platností pozastavili jakoukoli formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný subjekt.

 

Odůvodnění petice:

Jako zaměstnanci Nemocnice Litoměřice, a.s., a občané města Litoměřice a okolních obcí jsme zaskočeni probíhajícím procesem privatizace - záměrem prodeje 100 % akcií a jejich převodu na jiný subjekt, včetně movitého majetku Nemocnice Litoměřice, a.s. a personálního zajištění. Bez vysvětlení a projednání – tedy bez splnění informační a projednávací povinnosti, bylo Radou města  11.3.2019  stanoveno (na základě Bodové zprávy advokátní kanceláře DUŠKA&SVOBODOVÁ) rozpracovat dále variantu prodeje 100% akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. dalšímu partnerovi.

Žádáme orgány města o vypracování a předložení písemné důvodové zprávy, která by jasně popsala přínosy a rizika převodu nemocnice na jiný subjekt. Žádáme tedy nyní a nadále plnou objektivní informovanost, prověření dalších možností fungování litoměřické nemocnice, s prioritou zajištění kontinuity co největšího rozsahu stávající poskytované péče

 

Vyřízení petice:

Oficiální písemné vyřízení petice prosím zašlete na elektronickou adresu  odbory@nemocnice-lt.cz a současně poštou na výše uvedenou adresu bydliště zástupce petičního výboru.

Jelikož je petice směřována do rozhodovací kompetence Zastupitelstva obce a Rady obce, žádáme současně o její projednání v obou dvou těchto orgánech dle § 16 odst. 2 pís. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (petici podepsalo nejméně 0,5% občanů obce). Žádáme o informování členů Zastupitelstva města Litoměřice tak, aby náš návrh zastupitelstvo projednalo již na svém zasedání dne  13.6.2019.

Přílohou je 832 podpisových archů, na kterých je celkem 9 431 podpisů, z toho 3 977 od občanů Města Litoměřice. Podpisy jsme začali sbírat v druhé polovině dubna 2019 a zájem občanů o vyjádření nesouhlasu se záměrem prodeje 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. od té doby strmě roste, což potvrzují nejen svými podpisy, ale i zájmem o konečné řešení vzniklé situace. Během poměrně krátké doby by tak pravděpodobně došlo k dalšímu výraznému nárůstu počtu občanů podepsaných pod touto peticí, nicméně z obavy před možným schválením prodeje nemocnice jsme se rozhodli podat tuto petici v adekvátním předstihu před nejbližším zasedáním Zastupitelstva města Litoměřice tak, aby mohlo naši petici projednat dříve, než učiní jakékoli další rozhodnutí v této věci.

Zároveň žádáme, aby o tomto podání byli bezprostředně informováni všichni zastupitelé (nemusí jim být zaslány kopie petičních archů, stačí tento dokument).

 

 

Za petiční výbor:

Bukvář  Martin, 

Předseda odborové organizace Nemocnice Litoměřice, a.s.,

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

odbory@nemocnice-lt.cz

 

V Litoměřicích  13.5.2019

Tiskové prohlášení o ukončení petice

Tiskové prohlášení

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ PETIČNÍHO VÝBORU

(petice proti rozhodnutí Rady města Litoměřice č. 153/6/2019 ze dne 11. 3. 2019: Zachraňme nemocnici nám všem)

 

Petice proti prodeji nemocnice v Litoměřicích byla ukončena, naváže návrh na konání místního referenda

Do svého závěru dospěla petiční akce s názvem „Zachraňme nemocnici nám všem“, jejímž cílem je pozastavení jakékoli formy převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jiný subjekt. Petice, kterou iniciovali zaměstnanci nemocnice, je reakcí na rozhodnutí Rady města Litoměřice ze dne 11. 3. 2019 o záměru prodeje 100 procent akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. partnerovi. Petice byla ukončena v pátek 10. května. Nyní bude zahájen sběr všech podepsaných petičních archů a sčítání podpisů. Začátkem příštího týdne bude petice se všemi podepsanými archy oficiálně předána na Městský úřad Litoměřice. Zastupitelstvo města by se tímto tématem mělo zabývat na svém nejbližším zasedání dne 13. června.

Dalším krokem k zastavení celého procesu prodeje akcií litoměřické nemocnice a k vyvolání veřejné diskuse o dalším fungování nemocnice, bude podpisová akce k návrhu na vyhlášení místního referenda. V tomto referendu by se obyvatelé Litoměřic měli vyslovit pro nebo proti zastavení procesu směřujícího k prodeji akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. soukromoprávnímu subjektu. Aby mohlo být referendum vypsáno, je třeba, aby ho v rámci podpisové akce podpořilo minimálně 20 procent z občanů starších 18 let s trvalým bydlištěm v Litoměřicích. Podpisová akce pro návrh na konání místního referenda bude probíhat od 13.5.2019. Podpořit ji bude možné na čtyřech místech v Litoměřicích, a to před nemocnicí, před Kauflandem, na Mírovém náměstí v knihkupectví Martin a v Pokratické lékárně JEPHARMA, vždy ve všední dny od 8.00 do 17.00 a o víkendy 13.00 – 18.00 hodin. Podpisové archy pro podporu místního referenda bude možné podepsat až po kontrole občanského průkazu pověřenou osobou na místě. Bude zřízena i možnost přijet po dohodě s podpisovými archy i na jiná, než čtyři uvedená místa. Obec má na reakci na takto podaný podnět občanů 90 dní. V této době nesmí v dané záležitosti činit žádné kroky či přijímat rozhodnutí. (petiční výbor Nemocnice Litoměřice, a.s.)

 

 

V Litoměřicích dne 9. května 2019.